Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011

Πληθώρα ανταλλακτικων παζαριων ξεφυτρωνουν παντου...

Υπάρχουν πολλά ανταλλακτικά παζάρια που λειτουργούν στον ελλαδικό χώρο. μερικά παραδείγματα είναι και αυτό του ηλιοχώρου. Πάρτε μια γεύση της λειτουργίας του. Μπορεί και στο δικό μας ανταλλακτικό δίκτυο να ενσωματώσουμε τέτοιες υπηρεσίες.


http://www.iliohoros.gr/pazari/antallagi/prosfero1/igeia.shtml

Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2011

Προσχέδιο Καταστατικού του Ανταλλακτικού Δικτύου Βέροιας

Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Ανταλλαγής
Προϊόντων και υπηρεσιών


Στα πλαίσια της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας ".............", ιδρύεται και οργανώνεται Δίκτυο Ανταλλαγής Προϊόντων και Υπηρεσιών.
Σκοποί του Δικτύου είναι οι παρακάτω:
 • Η υποστήριξη της τοπικής οικονομίας μέσα από θετικές δράσεις που ενθαρρύνουν τις ανταλλαγές προϊόντων και υπηρεσιών εξερευνώντας νέους δρόμους με χρήση μονάδων ανταλλαγής στα πρότυπα του διεθνούς συστήματος ανταλλαγών LETS
 • Δημιουργία δικτύων αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης σε τοπική κλίμακα ιδιαίτερα για την προστασία των ασθενέστερων οικονομικά
 • Προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας και παραγωγής με την ανάπτυξη κατάλληλων ηλεκτρονικών ή άλλων μέσων που δίνουν τη δυνατότητα προβολής υπηρεσιών και αγαθών αλλά και καταγραφής ανταλλαγών μεταξύ εταίρων - μελών της.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ιδιαίτερα των ασθενέστερων οικονομικά.
 • Εκπόνηση εργασιών σε συναφή θέματα και ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δημιουργία, με κάθε νόμιμο μέσο, εναλλακτικών οικονομικών πρωτοβουλιών που ενδυναμώνουν και ενισχύουν την κοινότητα.
 • Προώθηση εναλλακτικών μορφών καταναλωτικής συμπεριφοράς βασιζόμενων στη δίκαια και αλληλέγγυα ανταλλαγή προϊόντων - υπηρεσιών.
 • Προώθηση οικολογικής καταναλωτικής συμπεριφοράς.
ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 • Μέλη του Δικτύου μπορούν να γίνουν εταίροι ή μέλη της ¨....................."
 • Με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής δημιουργείται Βάση Δεδομένων, στην οποία καταχωρούνται οι συναλλαγές και η Ατομική Καρτέλα των μελών του Δικτύου.
 • Ορίζεται με απόφαση της Σ.Ε. της "................" Διαχειριστική Ομάδα, υπεύθυνη για την οργάνωση και χειρισμό του συστήματος Βάσης Δεδομένων του Δικτύου. Η Δ.Ο. αποτελείται από τον Διαχειριστή, υπεύθυνο ανάπτυξης του συστήματος διαχείρισης, και από τέσσερεις(4) Χειριστές του.
 • Τα μέλη του Δικτύου με δική τους αποκλειστικά ευθύνη, τόσο ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, όσο και ως προς τις υποχρεώσεις τους προς τις φορολογικές Αρχές,  μπορούν να συναλλάσσονται μεταξύ τους και να καταγράφουν τις συναλλαγές στον ειδική Βάση Δεδομένων χρησιμοποιώντας σαν μέσο συναλλαγής τη μονάδα ΜΑΠ (Μονάδα Αξιολόγησης Προϊόντος).
 • Για κάθε μεταφορά μονάδων ΜΑΠ από ένα λογαριασμό σε ένα άλλο που πραγματοποιείται σε εξουσιοδοτημένα σημεία πρόσβασης απαιτείται γραπτή εξουσιοδότηση του δικαιούχου του λογαριασμού με υπογραφή.
 • Όλες οι συναλλαγές καταγράφονται ηλεκτρονικά στη Βάση Δεδομένων του Δικτύου. Υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία είναι ο Διαχειριστής της Βάσης Δεδομένων . Για την Βάση Δεδομένων ισχύει η Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
 • Όλοι οι λογαριασμοί στο σύστημα καταγραφής ΜΑΠ ξεκινούν από το μηδέν. Οι συναλλαγές μπορούν να ξεκινήσουν ακόμη και με μηδέν λογαριασμό. Για κάθε μέλος υπάρχει αρχικό χρεωστικό όριο 30 ΜΑΠ το οποίο θα καλυφθεί στη συνέχεια από το συναλλασσόμενο με παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων. Το όριο αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της συντονιστικής ομάδας στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων που θα καθορίζονται κάθε φορά για όλα τα μέλη.
 • Κανένα μέλος του Δικτύου δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί να κάνει μια συγκεκριμένη συναλλαγή την οποία δεν επιθυμεί για οποιονδήποτε λόγο.
 • Ένα μέλος που επιθυμεί να εγκαταλείψει το Δίκτυο θα πρέπει να φροντίσει να επαναφέρει το λογαριασμό στο μηδέν.
 • Τα μέλη του Δικτύου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη μηνιαία κίνηση σε ΜΑΠ που καταγράφεται στο σύστημα διαχείρισης και αφορά το λογαριασμό του μέλους σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.
 • Για ευπαθή προϊόντα διατροφής πρωτογενούς παραγωγής ορίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα μια ενιαία ανταλλακτική αξία.
 • Η ανταλλακτική αξία των λοιπών προϊόντων καθορίζεται υποκειμενικά από το διαθέτων μέλος σεβόμενο τις αρχές που διέπουν το Δίκτυο.
 • Η ανταλλακτική αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών καθορίζεται σε ενιαία βάση πχ. εργατοώρα από την γενική συνέλευση της Εταιρείας.


Όροι συμμετοχής στο Δίκτυο

 • Τα μέλη του δικτύου αποδέχονται τα στοιχεία που αφορούν τις συναλλαγές τους να είναι προσβάσιμα από το ελεγκτικο οργανο και τη συντονιστική ομάδα του Δικτύου.
 • Αν 10% των μελών του Δικτύου αμφισβητεί τις κινήσεις στην Βάση Δεδομένων μπορεί να ζητήσει την σύγκλιση ελεγκτικού οργάνου που θα ελέγξει την βάση δεδομένων. Το ελεγκτικό όργανο εκλέγεται από την έκτακτη γενική συνέλευση της ".........." που συγκαλείται προς τούτο.

 • Η συντονιστική ομάδα μπορεί να αρνηθεί καταχώρηση αγγελίας προσφοράς ή ζήτησης που έχει ρατσιστικό, φυλετικό, αντι περιβαλλοντικό ή παράνομο χαρακτήρα. Σε  περίπτωση που μια τέτοια καταχώρηση γίνει με ευθύνη του μέλους η συντονιστική ομάδα μπορεί να τη διαγράψει και το θέμα θα συζητηθεί περαιτέρω στη συντονιστική ομάδα για μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία των μελών του Δικτύου από απάτες και κακόβουλες πράξεις.
 • Το Δίκτυο δημοσιεύει αγαθά και υπηρεσίες των μελών του. Την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο του Δικτύου μεταξύ των μελών του, έχουν τα συναλλασσόμενα μέλη, τα οποία εκτός των άλλων καλούνται να αξιολογούν κάθε συναλλαγή για ενημέρωση άλλων συναλλασσόμενων.
 • Τα μέλη του δικτύου έχουν την αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τις υποχρεώσεις τους προς την εφορία και τις Αρχές που προκύπτουν από τις συναλλαγές που πραγματοποιούν. Η συμμετοχή κάποιου μέλους στο Δίκτυο ΜΑΠ σε καμιά περίπτωση δεν το απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις και ευθύνες του  έναντι των φορολογικών του ή άλλων υποχρεώσεων σύμφωνα με το νόμο.
 • Η συντονιστική ομάδα έχει την εξουσιοδότηση να ζητήσει από μέλος του Δικτύου εξηγήσεις για συμπεριφορά που δεν συνάδει με τους σκοπούς του Δικτύου και εφόσον κριθεί αναγκαίο να διαγράψει μέλος από το Δίκτυο.